ÚČETNICTVÍ
Ráda pro Vás povedu podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci včetně potřebných přehledů pohledávek, závazků, skladů, dlouhodobého majetku, banky, pokladny. Každý předaný doklad před zaúčtováním zkontroluji po formální stránce a upozorním na případné nedostatky. Podrobný přehled nabízených služeb uvádím níže.

více
 • Vedení daňové evidence (nástupce jednoduchého účetnictví)
 • Vedení podvojného účetnictví pro právnické osoby (obchodní společnosti, neziskové organizace) nebo fyzické podnikající osoby, které se rozhodly vést podvojné účetnictví
 • Vedení analytických evidencí – skladové hospodářství, vydané faktury, přijaté faktury, banka, pokladna, dlouhodobý majetek
 • Kontrola prvotních účetních dokladů a jejich zaúčtování
 • Příprava a zpracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash-flow, výkaz o pohybu kapitálu) včetně zveřejnění ve sbírce listin
 • Vedení manažerského účetnictví (účtování na střediska) a zpracování průběžných účetních závěrek během roku dle požadavku klienta (měsíční, čtvrtletní)
 • Sestavení účetních výkazů pro různé uživatele – banky, leasingové společnosti, obchodní partneři
 • Finanční analýza a rozbor ekonomických výsledků a jejich vysvětlení
 • Vypracování směrnic a vnitřních předpisů vztahujících se k vedení účetnictví – účtový rozvrh, odpisový plán, oběh účetních dokladů, inventarizace, opravné položky a rezervy, archivace dokladů, a další
 • Návrhy na způsob vedení účetnictví dle velikosti společnosti a typu a rozsahu činnosti
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Statistické výkazy

DANĚ
Nebojte se daňových přiznání! Přenechejte jejich přípravu, kontrolu a zpracování mně. Zvládnu různé typy daně z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitých věcí. Přiznání za Vás také na základě plné moci podám na finanční úřad.

více
 • Daňová evidence
  * vedení daňové evidence včetně předepsané evidence majetku, závazků, pohledávek, DPH, zásob apod.
  * vedení záznamní povinnosti DPH
  * kontrola prvotních dokladů a jejich zaevidování
  * příprava, sestavení, kontrola a podání daňového přiznání DPFO včetně souvisejících přehledů pro pojišťovny
 • Daňová přiznání DPFO (OSVČ, zaměstnance, ostatní poplatníky daně z příjmů fyzických osob)
  * sestavení, kontrola podkladů a podání přiznání
  * kontrola daňové znatelnosti výdajů a příjmů
  * včetně zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
  * jednorázové zpracování přiznání (drobní podnikatelé, zaměstnanci) na základě předložených dokladů za celý rok
 • Daňová přiznání DPPO (obchodní společnosti, neziskové organizace, organizační složky zahraničních společností)
  * kontrola podkladů
  * porovnání daňových a účetních odpisů dlouhodobého majetku
  * posouzení daňové znatelnosti nákladů a výnosů
  * příprava, sestavení, kontrola a podání daňového přiznání DPPO
 • DPH
  * registrace k DPH
  * přiznání měsíční, čtvrtletní včetně záznamní povinnosti
  * souhrnné hlášení
  * kontrola náležitostí daňových dokladů
  * sestavení, kontrola a podání přiznání
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitého majetku
 • a další

MZDY
Máte nebo potřebujete přijmout zaměstnance a bojíte se rozsáhlé personální a mzdové administrativy? Je řešení – tyto povinnosti za Vás zvládnu já. Spolehnout se na mne můžete například v oblasti:

více
 • Kompletní vedení mzdové agendy (včetně odměn za výkon funkcí v obchodních společnostech)
 • Personální agendy spojené se vznikem a zánikem pracovního poměru
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • Měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • Výplatních lístků, přípravy příkazů k úhradě mezd a odvodů
 • Povinného pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Ročních operací – zúčtování daně ze závislé činnosti pro zaměstnance, zúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně za zaměstnavatele, ELDP, a další
 • Ostatní administrativy – zápočtové listy, potvrzení o příjmech pro zaměstnance…

ZASTUPOVÁNÍ
Už nemusíte ztrácet čas s vyřizováním nepříjemných záležitostí na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Veškerá podání a jednání vyřídím na základě plné moci za Vás.

více
 • Zastupování před finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správami sociálního zabezpečení
 • Zastupování při kontrolách
 • Obsluha datové schránky
 • Obsluha daňové informační schránky

PORADENSTVÍ, POHLEDÁVKY
Možná jste někdy při svém podnikání váhali, zda ten či onen plán uskutečnit, zda bude pro Vás daňově příznivý, nebo zda zvolený způsob vedení daňové evidence, popř. účetnictví je pro Vás vhodný a efektivní. Možná si někdy nejste jisti, zda budou Vaši klienti spolehliví při platbě faktur. V takových případech Vám poradím a pomohu se rozhodnout.

více
 • Poradenství v oblasti daňových a účetních předpisů
 • Posouzení daňových dopadů podnikatelských transakcí
 • Návrhy na optimalizaci daňových výdajů
 • Směrnice a vnitřní předpisy
 • Vnitropodniková organizace a manažerské účetnictví
 • Rozbor ekonomických výsledků
 • Posuzování bonity zákazníků klienta – dle dostupných informací (veřejně přístupné rejstříky, finanční analýza zveřejněných ekonomických výkazů)
 • Návrhy znění obchodních smluv, jejich kontrola a doporučení na úpravu
 • Posouzení platebních podmínek
 • Řízení pohledávek – sledování úhrad, u neuhrazených pohledávek návrh na řešení včetně sepsání žalob o zaplacení, podání přihlášky do insolvenčního řízení, jednání s exekutory apod.

Zaujala Vás nabídka mých služeb? Potřebujete se na něco zeptat?
Pokud ano, budu velmi ráda, když mne nezávazně kontaktujete:

e-mailová adresa:
marie@ucetnictvi-pospisilova.cz
mobilní telefon:
+420 605 207 242